Vertrouwen en veiligheid binnen de coachrelatie

Dat de relatie tussen de coach en coachee belangrijk is, wordt onderschreven door psychologisch onderzoek, deelnemers in de coachingsindustrie en door managementperspectieven. Op de website van de International Coach Federation wordt de relatie uitgelegd als een voortdurend partnerschap.  Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar deze  relatie, terwijl dit wel gewenst is, aangezien uitkomsten van een studie hiernaar invloed kunnen hebben op de effectiviteit van coaching, ideale competenties van een coach en coachopleidingen. In een artikel van Wasylyshyn komt de relatie tussen de coach en coachee volgens coachees naar voor als één van de belangrijkste succesfactoren in coaching. Volgens Fillery-Travis & Lane is de coachrelatie een complex en meerzijdig concept, waardoor het vraagt om meer verfijnd onderzoek dan alleen onderzoek naar het feit of de relatie werkt of niet. Ook uit de gesprekken met coaches bleek hoe veelzijdig een coachrelatie kan zijn. Het is echter juist van belang eerst te kijken naar hoe een goede relatie gecreëerd kan worden en of deze daadwerkelijk van belang is voor het behalen van resultaten met een coachtraject.

Mate van ervaren expertise van de coach door de coachee.

Het andere, door de coaches benadrukte, belangrijke aspect van het coachtraject om effecten te kunnen behalen, is de aanwezigheid van een klik en het vertrouwen dat de coachee in de coach heeft. Dit laatste heeft te maken met de perceptie van coachee over de expertise van de coach. De coachee moet erop kunnen vertrouwen dat zijn coach weet hoe hij moet coachen om hem of haar verder te kunnen helpen in de gewenste ontwikkeling. Uit een onderzoek van Thach blijkt dat bij navraag onder 281 coachees 34 procent de coach als meest positieve punt en succesfactor naar voren werd gebracht. Ook Spence en Grant, twee onderzoekers, vonden een groter effect in coaching bij inzet van professionele coaches, dan wanneer er gewerkt werd met zogenaamde ‘peer-coaches’. Sue-Chan en Latham (twee andere onderzoekers) vonden een soortgelijke uitkomst.

In interviews noemden sommige coaches het belang van inzicht in het werkveld van de coachee. Hierover zijn de meningen echter verdeeld. In gesprek met de coachopleiding van een hogeschool werd mij verteld dat wanneer de juiste technieken gebruikt worden, de inhoudelijke kennis er niet toe doet in het behalen van succes. Aangezien de meningen hierover verschillen is het een interessant punt voor verder onderzoek en zal dan ook meegenomen worden in de analyses van dit artikel.

In de literatuur is terug te vinden dat expertise  van een coach van belang is voor het behalen van succes. Latham en Stuart (2007) omschrijven een coach als iemand die samenwerkt met een werknemer om duidelijke strategieën te formuleren om uiteindelijk zijn prestatie te verbeteren. In hun onderzoek naar de ideale coach wordt gekeken naar het effect van verschillende coachtechnieken op de studieresultaten van studenten die deelnemen in een MBAprogramma. Uit het onderzoek blijkt dat een externe autoriteit als coach de beste resultaten behaalt. Deze expert-coach werd gezien als meest effectief, aangezien hij over de gevraagde expertise beschikt en hiermee geloofwaardigheid creëert bij de studenten. Dit sluit aan bij de door Wasylyshyn (2003) omschreven persoonlijke karakteristieken van een effectieve coach die zij formuleerde aan de hand van een vragenlijst waarin coachees aangaven welke eigenschappen zij waardeerden in een coach. Zij benoemden de professionaliteit van de coach als een belangrijk aspect.